Pressinformation från årsstämma 23 april 2013 i Concordia Maritime AB (publ)

Vid årsstämman i Concordia Maritime AB (publ) den 23 april 2013 omvaldes Carl-Johan Hagman till styrelseordförande och Carl Mikael von Mentzer till vice ordförande.
Vidare omvaldes styrelseledamöterna Dan Sten Olsson, Stefan Brocker, Mats Jansson, Mikael G:son Löw och Morten Chr. Mo enligt valberedningens förslag.

Det fastställdes ett totalt oförändrat arvode av 1.925.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 400.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt
SEK 225.000 till övriga stämmovalda ledamöter) och att arvode till revisorerna skall ske enligt godkänd räkning.
Vidare fastställdes förslaget om en utdelning på 0.50 kr per aktie.

Avstämningsdag 26 april och utbetalningsdag från Euroclear den 2 maj 2013.

Göteborg den 24 april 2013

CONCORDIA MARITIME AB (publ.)

Styrelsen